The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA เปิดรับสมัคร 11 ตำแหน่ง ทำงานที่ภูเก็ต

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินต่าง ๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบินภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร

 1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
 2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
 3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Load Master)
 4. พนักงานทําความสะอาดบนเครื่องบิน (Cabin Cleaning)
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
 6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)
 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 8. เจ้าหน้าควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)
 9. หัวหน้าส่วนช่างซ่อมบํารุง (Maintenance Supervisor)
 10. ช่างซ่อมบํารุง (Maintenance Mechanic)
 11. หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Supervisor)

2. คุณลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

3. คุณลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ ดาวน์โหลดที่นี่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 2 ใบ
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 5. สําเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 6. สําเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 7. สําเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 8. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 9. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 10. สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

5. กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2564

 1. สมัครทางออนไลน์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายังอีเมล์ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 (09.00 – 16.00 น.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงาน


NX

The NX Master!