The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

AOTGA เปิดรับ Quality Assurance Supervisor ที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 500+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance Supervisor (หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

Job Highlights
– Experience in Quality Assurance field
– Aviation industry
– Internal and External Audit
Airlines Schedule Planning & Operations Control รุ่นที่ 2 เวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณรู้ว่า "สายการบิน" มีวิธีจัดการเที่ยวบินอย่างไร? Online Course Workshop
สายการบินจัดการตารางเที่ยวบินยังไง? กรณีเครื่องบินเสียจะหมุนเครื่องมาเปลี่ยนให้เสียเวลาน้อยที่สุดอย่างไร? ห้ามพลาดเวิร์คช็อปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ, หัวข้อการตรวจสอบ, วิธีตรวจสอบ, เกณฑ์การยอมรับ และแผนการสุ่มตรวจ กระบวนการทำงาน (Inspection)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสนับสนุนข้อมูลการจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ ติดตาม การแก้ไขปัญหาที่พบร่วมกับสายการบินลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ดำเนินการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกเอกสารแจ้งปัญหา Non – Conforming Report ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อหาแนวทางป้องกัน
 • รับ Audit จากสายการบินลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแก้ไขข้อบกพร่องที่ออกโดยลูกค้าตามกำหนดเวลา
 • ดูแล ควบคุม และจัดการด้านเอกสารให้เป็นระบบ อาทิ แบบฟอร์ม, คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
 • รวบรวมข้อมูล สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทาง และแผนงานต่างๆ  ในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
Swiss Energy Kids Multi Vitamins
โควิดระบาดอีกรอบ ต้องหาตัวช่วยปกป้องตัวเล็กจอมซนแล้ว คลิกสั่งซื้อมัลติวิตามินของ Swiss ที่รูปได้เลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านส่วนงานประกันคุณภาพ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งใน 1 ปี
 • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน
 • มีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

NX

The NX Master!