AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Security Supervisor

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Supervisor รายละเอียดดังนี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป

คุณลักษณะ

 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ผ่าน/ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงพัฒนา นําไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ที่มีความสอดคล้อง ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
 • ตรวจสอบ และประเมินการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎหมาย, กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ และลูกค้า
 • คงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกําหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • จัดทํา และนําเสนอร่างระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับนโยบาย
 • ติดตามข่าวสาร และเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน เพื่อนําเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทํารายงาน ประเมินความเสี่ยงอันตราย เข้าสู่การจัดการด้านนิรภัยเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทํารายงานประเมินภัยคุกคาม และความเสี่ยงด้านการบินเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ให้คําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดฝึกอบรม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • กํากับ ดูแล ให้พนักงาน และผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ และท่าอากาศยานฯ

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการด้านล่าง และรวมให้เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว และต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทำงาน (resume) – 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

** สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบเท่านั้น **

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติโดยย่อที่นี่ และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่อีเมล์ [email protected]


ทำงานเกี่ยวกับ Security ถ้ารู้เรื่อง DGR ก็จะยิ่งได้เปรียบ มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา

Dangerous Goods Regulations Awareness รุ่นที่ 2 เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 64
คลิกที่รูปเพื่อสมัคร

NX

The NX Master!