The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Security Supervisor

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Supervisor รายละเอียดดังนี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป

คุณลักษณะ

 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ผ่าน/ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงพัฒนา นําไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ที่มีความสอดคล้อง ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
 • ตรวจสอบ และประเมินการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน กํากับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎหมาย, กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ และลูกค้า
 • คงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกําหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • จัดทํา และนําเสนอร่างระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับนโยบาย
 • ติดตามข่าวสาร และเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน เพื่อนําเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทํารายงาน ประเมินความเสี่ยงอันตราย เข้าสู่การจัดการด้านนิรภัยเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทํารายงานประเมินภัยคุกคาม และความเสี่ยงด้านการบินเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ให้คําแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดฝึกอบรม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • กํากับ ดูแล ให้พนักงาน และผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ และท่าอากาศยานฯ

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการด้านล่าง และรวมให้เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว และต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทำงาน (resume) – 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

** สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบเท่านั้น **

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติโดยย่อที่นี่ และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่อีเมล์ [email protected]


ทำงานเกี่ยวกับ Security ถ้ารู้เรื่อง DGR ก็จะยิ่งได้เปรียบ มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา

Dangerous Goods Regulations Awareness รุ่นที่ 2 เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 64
คลิกที่รูปเพื่อสมัคร

NX

The NX Master!