The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

กพท. เตรียมใช้งานระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อขออนุญาตทำการบิน เริ่ม 30 สิงหาคมนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดทำระบบ Flight Permit Online System (FPOS) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาตการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตกลงทำสัญญาจ้าง บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยระบบ Flight Permit Online System (FPOS) จะเป็นช่องทางหลัก ในการขออนุญาตทำการบินทั้งแบบประจำ (Schedule flight) และแบบไม่ประจำ (Non-Schedule flight) โดยมีกำหนดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ใช้งานระบบ Flight Permit Online System (FPOS) มีดังนี้

1. ผู้ดำเนินการเดินอากาศของไทย
2. ผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศ
3. บริษัทและตัวแทนสายการบิน
4. สมาคม/ชมรมการบิน
5. ผู้ใช้อากาศยานส่วนบุคคล

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมใช้งานระบบ Flight Permit Online System (FPOS) มีดังนี้

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
2. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
4. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ (คปอ.ทอ.)
5. ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
6. กรมท่าอากาศยาน
7. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนการใช้งานระบบ Flight Permit Online System (FPOS) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ผ่านลิงค์ https://www.caat.or.th/th/archives/58886

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Flight Permit Online System (FPOS) สามารถติดต่อได้ที่ 

1. กองอนุญาตการบิน ฝ่ายพิธีการบิน โทร. +66 (0)2-568-8815 Email :  [email protected] 
2. FPOS Support Center โทร. +66 (0)2-033-1955 Email : [email protected]

ที่มา : www.caat.or.th

NX

The NX Master!