The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Sales Manager ฝ่าย Cargo & Charter

รายละเอียดดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนและวิเคราะห์การขาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ดูแลการขายการขนส่งสินค้าให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ควบคุมการจัดทำรายงานข้อมูลยอดขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ดำเนินการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตัวแทนขายมีความเข้าใจและดำเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรรหาและแต่งตั้งตัวแทนขายที่มีศักยภาพ มีเสถียรภาพทางการเงิน มีความสามารถ มีความเข้าใจในการทำการขาย และมีความสอดคล้องกับกิจกรรมของบริษัท
 • ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อให้การแต่งตั้งตัวแทนขายแล้วเสร็จ และเป็นไปตามขั้นตอนของฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลและควบคุมการขายของตัวแทนให้เป็นไปตามเป้ารายได้ของแต่ละเส้นทางที่กำหนดไว้ รวมถึงดำเนินการ หรือให้แนวทางในการปรับปรุงแนวทางการขาย เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้
 • พิจารณาจำนวนวงเงินค้ำประกันของตัวแทนขาย เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและยอดขายที่เกิดขึ้นจริง และทำการปรับปรุงวงเงินค้ำประกันของตัวแทนเมื่อปริมาณยอดขายมีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของส่วนงาน
 • กำกับดูแลการจ่ายเงินของตัวแทนขายให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ และทำการติดตามตัวแทนเมื่อมีการค้างชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด
 • บริหารจัดการควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของราคาที่ออกให้กับตัวแทนขาย รวมถึงราคาขายสำหรับบุคคลทั่วไป (ภายในประเทศ)
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และสายการบินพันธมิตรทั้งในแง่ของราคา ปริมาณระวางบรรทุก ความถี่ในการทำการบิน และเส้นทางการบิน เพื่อให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและหาแนวทางในการรับมือ ปรับปรุงการขายได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตัวแทนขาย สายการบินพันธมิตร สมาคมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • บริหาร จัดการ ควบคุม และให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลในหน่วยงาน ระหว่างส่วนงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่ง Logistics หรืองานคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลหน่วยงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถผลักดันการทำงานของทีมให้มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการทำงาน
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นมิตร และชอบพบปะผู้คน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 600 คะแนน ขึ้นไป)
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนบุคคล

เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ถนน วิภาว-ดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สมัครที่นี่

NX

The NX Master!