BFS เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562 
• สัมภาษณ์: สิงหาคม 2562 
• ประกาศผล (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล): กันยายน 2562

แผนกที่รับฝึก มีดังนี้
– แผนกคลังสินค้า (Cargo)
– แผนกควบคุมและจัดระวาง (Load Control)
– แผนกอํานวยการบิน (Flight Dispatcher)
– แผนกทรัพยากรบุคคล (HR)
– แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
– แผนกช่างซ่อมบํารุง – เครื่องยนต์ (Maintenance Technician)
– แผนกซ่างซ่อมบํารุง – อาคาร (Facility Technician)
– แผนกจัดซื้อและธุรการ (Procurement and Administration)
– แผนกการตลาด (Marketing)
– แผนกความปลอดภัย (Safety)
– แผนกวางแผนงานบริการภาคพื้น (Resource Planning Center)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. ประวัติส่วนตัว (ระบุแผนกที่ต้องการฝึก และระยะเวลาการฝึกงาน)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (ต้องถ่ายเอกสารจากเล่มทะเบียนบ้านเท่านั้น แบบคัดสำเนาไม่สามารถใช้ได้ คำนำหน้าชื่อต้องเป็น นาย, นางสาว แล้ว)
5. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ยังไม่หมดอายุ และสำเนาบัตรต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่จางหรือดำเกินไป)
6. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 2 ชุด (ถ้ามี)
8. สำเนา Transcript หรือ Grade report 1 ชุด
สำเนาเอกสารทุกฉบับ เซ็นรับรองคำว่า “สำเนาถูกต้อง” ตามด้วยชื่อ – นามสกุล ด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมฝึกงานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ทุกสาขา) 
2. สัญชาติไทย
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-131-5000 ต่อ 5033, 5038, 5039, 5040 และ 5132 (คุณธนพร จุดโต) 
Email: career@bfsasia.com

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ