ฝึกงานกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย (AEROTHAI) เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศการทำงานจริงก่อนจบการศึกษา เพื่อสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

นักศึกษาที่ต้องการขอเข้ารับการฝึกงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่ทางบริษัทกำหนด โดย AEROTHAI จะเปิดรับสมัครฝึกงานปีละ 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนกรกฎาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของปี

ภาคการศึกษาที่ 2
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน  ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนตุลาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของปีถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนเมษายนของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา
2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. ประวัติส่วนตัว (Resume) ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของนักศึกษา
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. นักศึกษากำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (หากนอกเหนือจากชั้นปีที่กำหนด จะพิจารณาตามความเหมาะสม)
2. นักศึกษา/สถาบันจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ (กรณีศึกษาแบบปกติ) และ 45 วันทำการ (กรณีศึกษาแบบสหกิจศึกษา) โดยไม่รวมวันลาและวันหยุดราชการ
3. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00– 17.00 น.
4. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชา หรือมีภารกิจใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ: 
1. หากหน่วยงานของบริษัทฯ มีความประสงค์ขอรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น พก.พส. จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสานงาน ในโอกาสต่อไป
2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณนัยน์ชนก  มารังกูร เบอร์โทรศัพท์ 02-287-8574
3. นิสิต/นักศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว จัดเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนและสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ที่
                         คุณนัยน์ชนก มารังกูร
                         102 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                         กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้
                         ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
                         กรุงเทพฯ 10120

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ