The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareersInternship

ฝึกงานกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย (AEROTHAI) เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศการทำงานจริงก่อนจบการศึกษา เพื่อสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

นักศึกษาที่ต้องการขอเข้ารับการฝึกงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่ทางบริษัทกำหนด โดย AEROTHAI จะเปิดรับสมัครฝึกงานปีละ 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนกรกฎาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของปี

ภาคการศึกษาที่ 2
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน  ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนตุลาคม ของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของปีถัดไป

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของปี
– ประกาศตอบรับรายชื่อเดือนเมษายนของปี (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
– เริ่มฝึกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา
2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. ประวัติส่วนตัว (Resume) ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของนักศึกษา
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. นักศึกษากำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (หากนอกเหนือจากชั้นปีที่กำหนด จะพิจารณาตามความเหมาะสม)
2. นักศึกษา/สถาบันจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ (กรณีศึกษาแบบปกติ) และ 45 วันทำการ (กรณีศึกษาแบบสหกิจศึกษา) โดยไม่รวมวันลาและวันหยุดราชการ
3. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00– 17.00 น.
4. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชา หรือมีภารกิจใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ: 
1. หากหน่วยงานของบริษัทฯ มีความประสงค์ขอรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น พก.พส. จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสานงาน ในโอกาสต่อไป
2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณนัยน์ชนก  มารังกูร เบอร์โทรศัพท์ 02-287-8574
3. นิสิต/นักศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว จัดเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนและสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ที่
                         คุณนัยน์ชนก มารังกูร
                         102 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                         กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้
                         ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
                         กรุงเทพฯ 10120

NX

The NX Master!