The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงานกับการบินไทย 2562

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)
2. หลักสูตร ปวส. เฉพาะสายช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

วิธีขอเข้ามารับการฝึกงานสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท
– คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
– จัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ที่บริษัทกำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันกำหนด)
– ส่งถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องมายื่นแสดงความจำนงด้วยตนเอง และเข้าสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บ.การบินไทย อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร (IA) โดยแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทกำหนดตามคู่มือนักศึกษา เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วจะดำเนินการสัมภาษณ์
3. หากผ่านสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ (เริ่มฝึกงาน)

สำหรับกำหนดการฝึกงานกับการบินไทยสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วงเวลาที่เหลือของปี 2562 มีรอบการฝึกดังนี้

วันเริ่มการฝึก
9 กันยายน 2562
7 ตุลาคม 2562
11 พฤศจิกายน 2562
9 ธันวาคม 2562

กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารสัมภาษณ์
31 กรกฎาคม 2562
31 สิงหาคม 2562
30 กันยายน 2562
31 ตุลาคม 2562

สำหรับนึกศึกษาต่างจังหวัด
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท
– คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
– จัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ที่บริษัทกำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน(ตามที่สถาบันกำหนด)
– ส่งถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
2. เฉพาะนักศึกษาต่างจังหวัด บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกงานกับบริษัท โดยจะแจ้งเวลา/สถานที่ในการปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานทางเว็บไซต์บริษัท

กำหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงานสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด

วันเริ่มการฝึกงานกำหนดหมดเขตยื่นเอกสารประกาศรายชื่อ
7 ตุลาคม 25629 สิงหาคม 256231 สิงหาคม 2562
11 พฤศจิกายน 25626 กันยายน 256230 กันยายน 2562
9 ธันวาคม 25624 ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562

** ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันปฐมนิเทศน์ ถือว่าสละสิทธิ์ **

การแต่งกาย
ทุกครั้งที่นักศึกษามาสัมภาษณ์, ฝึกงาน, ติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามรายละเอิียดดังนี้

ผู้ชาย

ทรงผม
ผมสั้น ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

เสื้อ
เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว ผูกเนคไทของทางสถาบันศึกษา หากไม่มี ให้ใช้เนคไทสีดำหรือสีกรมท่าเข้ม

กางเกง
ขายาวสีดำ หรือกรมท่าเข้ม คาดเข็มขัดของสถาบัน

รองเท้า
รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ หรือสีสุภาพ

ผู้หญิง

ทรงผม
ผมสั้น หวีเรียบร้อย
ผมยาว ให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย
เครื่องประดับผม ใช้สีสุภาพ ไม่ดัด ไม่ทำสี

เสื้อ
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่รัดรูป หลวม บางเกินไป ติดกระดุมของสถาบัน ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง

กระโปรง
สีดำ หรือกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของสถาบัน

รองเท้า
หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัว

NX

The NX Master!