The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Nok Air เปิดรับ Travel Agent Sales Executive

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Travel Agent Sales Executive ทำงานที่ดอนเมือง

Job Highlights
– งานขาย
– สวัสดีการดี
– ทำงานเป็นทีม

Job Description

  • กำกับดูแล ด้านการขายกับหน่วยงานขายภายในแผนก เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานขายโดยการประสานงานกับหน่วยงานภายในฝ่าย และหน่วยงานภายในของบริษัท เช่น IT, Accounting และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานด้านการขายภายในแผนกสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการร่วมแก้ปัญหาต่างๆในด้าน การบริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และร่วมจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการขาย
  • จัดทำรายงานของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ประจำสัปดาห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจน ปัญหาและอุปสรรค และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขในด้านการทำงาน และการบริการที่ดีให้ลูกค้าพึงพอใจ
  • ออกเยี่ยมร้านค้าสมาชิกพร้อมรับฟังปัญหาและข้อแนะนำ รวมทั้งนำเสนออุปกรณ์ส่งเสริมการขายทั้งภายนอกและภายในร้านค้าสมาชิก
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางสำหรับป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง 24 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 1-2 ปีทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์
  • Ms-office สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านการบริการ
  • การทำงานเป็นทีม  มีความสามารถในการขาย  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน  

For more information, please visit Nok Air

Apply Now สมัครที่นี่


NX

The NX Master!