AOTGA ดอนเมือง เปิดรับหัวหน้าส่วนสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ 12-31 ม.ค. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการ ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ในตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสัญญาสายการบิน และลูกค้าสัมพันธ์ (Airline Agreement & Customer Relation Supervisor) สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ่

Read more