The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

Thai AirAsia ดอนเมือง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด (Ramp Agent)

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานจอด (Ramp Agent) ทำงานที่สนามบินดอนเมือง สัญญาจ้าง 5 ปี

ลักษณะงาน

 • ปฏิบัติงานขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงดูแลสัมภาระผู้โดยสารบริเวณลานจอดและสายพานกระเป๋าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นและอำนวยความสะดวกแก่ท่าอากาศยานฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อากาศยานเข้าจอดและออกเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
 • สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ ในงานปฏิบัติการลานจอด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า, ปวช., ปวส. ขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้ 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ สามารถยกของหนักได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมต้องห้ามในการทำใบขออนุญาตเข้าพื้นที่การท่าอากาศยานฯ

For more information, please visit www.airasia.com

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!