The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareersEngineeringMaintenance

Thai Airways ดอนเมือง เปิดรับ Aircraft Engineer 4 ขอ TOEIC 600+

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Engineer 4 กลุ่มงานวิศวกรรมสนับสนุนการซ่อมบำรุงดอนเมือง (DM-A) จำนวน 1 อัตรา ที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้การสนับสนุนทางเทคนิค วิเคราะห์ หาสาเหตุ ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาของงานซ่อมบำรุง System & Avionics เครื่องยนต์ อุปกรณ์ โครงสร้างของอากาศยาน ณ สายช่างดอนเมือง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงฯ ตามที่ผู้ผลิต องค์กร และหน่วยงานควบคุมคุณภาพการซ่อมบำรุงฯ กำหนด

คุณสมบัติทั่วไป

  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี และมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน   ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

  • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและมีความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
  • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
  • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและมีความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!