The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOperations & Control

Thai Airways เปิดรับ Assistant Flight Operations ขอ TOEIC 550+

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Assistant Flight Operations ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติการบินและอำนวยการบิน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบินทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับการบินต่าง ๆ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตาม Operations Manual หรือ Fight Dispatch Manual หรือข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อรองรับการถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกบริษัท
 • บันทึกและปรับปรุงระบบวางแผนการบินอัตโนมัติ (Thai Automatic Flight Planning Weather Analysis System) ตลอดจนระบบย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานด้านอำนวยการบิน รวมถึงทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับตารางการบินในปัจจุบันโดยคำนึงถึงการนำมาประยุกต์ใช้กับนักบิน เครื่องบินของบริษัทและสายการบินลูกค้า
 • วางแผน ตรวจสอบและจัดทำแผนการบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประหยัด คุณภาพสูงตามสภาพอากาศ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ข่าวสารการบิน เอกสารการบิน ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินบุคคลสำคัญ (VVIP/VIP) เที่ยวบินพิเศษ กฎหมายการบินต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าของเที่ยวบินที่รับผิดชอบ
 • วางแผน ตรวจสอบและจัดทำแผนการปฏิบัติการบิน วิเคราะห์ตารางบิน เส้นทางบิน สนามบินสำรอง และข้อกำหนดทางการบินต่าง ๆ อันอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการและการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ให้บริการด้านเอกสารการบินของเที่ยวบินบุคคลสำคัญ (VVIP/VIP) เที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัท และสายการบินลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบิน และสายการบินอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเอกสารและเส้นทางให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติการของ TOCC

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หรือสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสายการบิน
 • มีใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer License)

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

For more information, please visit Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!