The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Legal Officer (6)

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Legal Officer 6  สังกัดกลุ่มงานนิติกรรมสัญญาและนิติการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected]  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและจัดทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายและคำปรึกษาที่เกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญาและงานนิติการทั่วไปตลอดจนกฎและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
 • จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
 • จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัทฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป นับจากวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ หากมีเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 7 ปี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 68 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • การสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!