The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

Thai Airways การบินไทย ภูเก็ต เปิดรับ Licensed Aircraft Engineer ขอ TOEIC 450+

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Licensed Aircraft Engineer 2 สังกัดฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศและต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 4 สิงหาคม 2566 ทำงานที่สนามบินภูเก็ต 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการและซ่อมบำรุงอากาศยานสายการบินลูกค้าและของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเอกสารซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ของผู้ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน สายการบิน และ Authority อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยเกี่ยวข้อง หรือสายการบินลูกค้าเพื่อให้งานบริการและงานซ่อมบำรุงอากาศยานสำเร็จตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัท หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-50 ปี
 • ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ช่างอากาศยานจากสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า ขึ้นไปในสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน สาขาช่างอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และปฏิบัติงานเป็นกะ (Shift Work) ได้
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 46  คะแนน  และผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • เป็นผู้ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (Aircraft Maintenance Engineer License) หรือ ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 (Aircraft Maintenance Engineer License Type II) และมีบันทึกศักยทำการกับอากาศยานทั้งลำ ตามแบบเครื่องบินของบริษัท หรือเครื่องบินสายการบินลูกค้าของบริษัทในปัจจุบัน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรงรวมทั้งการได้ยิน (Hearing) การมองเห็น (Vision) เป็นปกติ และไม่บอดสี (Colour Blind) โดยมีใบรับรองแพทย์ในผลตรวจสุขภาพไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษา หรือบริการตามวาระ กับอากาศยาน หรือส่วนประกอบของอากาศยานตามสิทธิที่ได้รับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ภายในกำหนดเวลา 24 เดือน
 • เป็นผู้ถือ FAA Mechanic Certificate หรือ EASA part 66-Personnel Licensing

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!