The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationSafety/Security/Quality

Thai Airways รับสมัคร Safety Officer ขอ TOEIC 500+

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Safety Officer 3 สังกัดฝ่ายนิรภัยการบินและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เตรียมข้อมูล ตรวจสอบ จัดทำรายงานและเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ทบทวนและตรวจสอบรายการกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์และร่วมจัดทำแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการ ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมิน และร่วมจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ศึกษา จัดเตรียมข้อมูลและเสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อยางน้อยปีละครั้ง
 • ศึกษาและจัดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบ สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง รายงานผลและเสนอแนวทางเพื่อป้องกัน แก้ไขการเกิดเหตุซ้ำ
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date)  ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
 • มีความสามารถในการประสานงาน เจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • หากมีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!