Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Safety Officer

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Safety Officer 3 สังกัดกลุ่มงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected]  หรือ โทร 025451416

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสายช่างสุวรรณภูมิ
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและเป็นผู้รับรองทำรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 • ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีสติสัมปัญชัญญะปกติไม่ฟั่นเฟือน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถและ/หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคอันสังคมพึงรังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์บริษัทที่จะวินิจฉัยว่าสมควรรับเข้าทำงานหรือไม่
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี รวมทั้งต้องไม่เป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอาญาและไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า จากสถาบัน การศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตร โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายได้
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ดังนี้ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น, หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, หลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายเตือน, หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง, หลักสูตรข้อกำหนดของระบบการจัดการ ISO9001 : 2015, ISO45001 : 2018 หรือเทียบเท่า, ISO14001 : 2015, ISO50001 : 2018, หลักสูตรTrain The Trainers

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!