ฝึกงานกับ “ไทย ไลอ้อนแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

  1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามทีสถาบันฯกําหนด) ถึงผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด ที่อยู่ 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
  2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitment/
  3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรดติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานด้วยตนเองเท่านั้น
  4. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานฝ่ายซ่อมบํารุงและวิศวกรรม โปรดยื่นเอกสารแสดงความจํานงไปที่อีเมล internship.engineer@lionairthai.com เท่านั้น โดยรายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่ http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitmentfile/applicationform/internship.engineer.pdf

รายละเอียดการขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์

หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งถึง: คุณมณิสรา อิ่มสําราญรัชต์ ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ผู้ประสานงานนักศึกษาฝึกงาน:
– คุณสุพัฒฌา วงศ์สิทธิเลิศ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (suphatcha.wo@lionairthai.com)
– คุณริญญารัตน์ ชุติเลิศธนากิตติ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (rinyarat.ch@lionairthai.com)

ส่งหนังสือตามชื่อและที่อยู่: บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 89/46 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

ติดต่อสอบถาม โทร: 02-529-9849 ต่อ 3212

เอกสารสำหรับยื่นขอฝึกงาน

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
– Resume
– Transcript
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว อายุไม่เกิน 6 เดือน

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลเท่านั้น ส่งไปที่ internship@lionairthai.com

อ่านรายละเอียดฝึกงานทั้งหมด คลิกที่นี่


CPRSE Combine
Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ