The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Internship

ฝึกงานกับ “บางกอก แอร์” หน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management)

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management) เริ่มฝึกงานได้ภายในเดือนมกราคมนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีความรู้พื้นฐานในการใช้ program computer microsoft office; Word/Excel/Pivot/Power Point (Power BI พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
– มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษดี
– มีทักษะเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
– กระตือรือร้นต่อการทำงานในหน้าที่และต่อผู้อื่น
– ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้รู้จักรักษาความลับของหน่วยงาน/บริษัท
– ระยะเวลาในการฝึกงาน 4 เดือน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ลักษณะงานเบื้องต้น

– อำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการประสานงานส่วนงาน
– ตรวจทานการจัดเก็บข้อมูลภายในส่วนงานให้เรียบร้อยครบถ้วน
– เรียบเรียงข้อมูลประสิทธิภาพของการบริหารงานของส่วนงานสายการบินพันธมิตรและสายการบินร่วม
– ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบสายงานธุรกิจสายการบินพันธมิตรจากส่วนงาน

นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume ไปที่อีเมล [email protected]

** ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2563 **


NX

The NX Master!