The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ContentInteresting

หักเงินเพราะมาสาย นายจ้างโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท!

หากคุณคือคนหนึ่งที่เคยถูกหักเงินจากการไปทำงานสาย ต้องอ่าน!

กฎหมายแรงงานคุ้มครอง
1. นายจ้างไม่สามารถหักเงินจากเหตุมาสายได้ ผิดกฎหมายแรงงาน
2. มาสาย 5 นาที ลงว่ามาสายครึ่งชั่วโมงไม่ได้ สายเท่าไหร่ลงเวลาเท่านั้น
3. มาสาย 3 วัน หักเงิน 1 วัน ไม่สามารถทำได้
4. มาสายแล้วไล่ออกเลยก็ไม่ได้ ต้องทำหนังสือเตือนตามระเบียบบริษัทก่อน
5. บังคับทำโอทีไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกจ้าง
6. ทำโทษทางร่างกายแบบสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่ได้ด้วยนะ

สิ่งที่นายจ้างทำได้คือ คำนวณเวลาที่มาสายสะสมทั้งเดือนว่าได้กี่ชั่วโมง เพื่อเอาไปคิดเวลาที่หายไป เช่น ตามกฎระเบียบบริษัท ตกลงกันว่าจะจ้างด้วยค่าแรงชั่วโมงละ 25 บาท หากมาสายทั้งเดือนรวมเป็น 10 ชั่วโมง ก็จะถูกหักไปเป็นเงินทั้งสิ้น 250 บาท เป็นต้น

มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
1. ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
2. ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
3. ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
4. เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
5. เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตามข้อ 2, 3, 4 และ 5 ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

มาตรา 77 ในกรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้างเกี่ยวกับการหักเงินตามมาตรา 76 นายจ้างต้องจัดทำเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ

NX

The NX Master!