The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInteresting

Amadeus เปิดรับ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

บริษัท Thai-Amadeus เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ทำงานที่สำนักงานใหญ่การบินไทย ถ.วิภาวดี สัญญาจ้าง 1 ปี หากการทำงานช่วงสัญญาจ้าง 1 ปี นั้นทำงานร่วมกับบริษัทได้ดี บริษัทอาจพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง  อายุ 40 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านบัญชี, การเงิน ทั้งระบบอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • เคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ อย่างน้อย 3 ปี / ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเงิน ด้านการบริหารงบ และเชี่ยวชาญทางด้านหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contract เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Navision / SAP หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้นได้ เครื่อง Xerox, Scanner, PC-MS office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook E-Mail) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel Advance ได้ และมีความเข้าใจสูตร Pivot Table, VLOOKUP ได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยผ่านการอบรมหลักสูตร CPA/CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติเชิงบวก มีภาวะผู้นำพร้อมเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้จัดทำงบประมาณและรายงานผลประกอบการ (ทำเปรียบเทียบงบประมาณปีก่อน วิเคราะห์งบการเงินและทำรายงานบริหารเงินสด ทำสรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย) และจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละแผนก
 • จัดทำรายงานสถานการณ์รายได้ของบริษัท และรายงานสถานะทางการเงิน เป็นประจำทุกเดือน
 • มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม ดูแลงบประมาณ บริหารเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท เป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำงบดุล เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท
 • ประเมิณผลการติดตามยอดลูกนี้คงค้างและเรียกเก็บได้
 • เป็นผู้ตรวจสอบงบ กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากทุกบัญชี
 • จัดทำและบริหารจัดการ การดำเนินการด้านธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และทำ Forward Contract บริหารเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการบริหารการลงทุนของบริษัท
 • กำหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมด ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และ มาตรฐานการบัญชี
 • เป็นผู้จัดทำข้อมูลสถิติรายงานยอดสำรองที่นั่งประจำเดือน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการติดต่อ และรูปถ่ายไปที่อีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 207 9072 (คุณนวลจันทร์)

NX

The NX Master!