Site icon THE NX CHAPTER

AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับ

1. ผู้จัดการแผนกบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment Manager)
2. ผู้จัดการแผนกคัดแยกสัมภาระ ( Sorting Manager)
3. ผู้จัดการแผนกขนถ่ายสัมภาระ (AirCraft Loading Manager)
4. ผู้จัดการแผนกควบคุมความปลอดภัย ( Safety Control Manager)
5. ผู้จัดการแผนกการโดยสาร (Passenger Services Manager)
6. ผู้จัดการแผนกทําความสะอาดบนเครื่องบิน ( Cleaning Manager)
7. ผู้จัดการแผนกควบคุมปฏิบัติการบิน (Ground Operation Control Manager)

คุณสมบัติ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา


สมัครด้วยตัวเอง

สามารถยื่นเอกสารสมัครได้เองที่ ห้องเลขที่ 4321 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครทางอีเมล

หรือส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลได้ที่ recruit_hr@aotga.com

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น

Exit mobile version