The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA เปิดรับสมัคร Passenger Services ด่วน!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) “ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น”

ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้

Passenger Services Supervisor – หัวหน้าส่วนการโดยสาร

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
– มีความรู้ในงานด้าน Aviation
– ประสบการณ์ด้านสายการบิน 5 ปีขึ้นไป


Senior Passenger Services Agent – เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 26 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
– มีความรู้ในงานด้าน Aviation
– ประสบการณ์ด้านสายการบิน 3 ปีขึ้นไป


Passenger Services Agent – เจ้าหน้าที่การโดยสาร

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 22 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี


เอกสารประกอบการสมัครงานทุกตําแหน่ง

– ประวัติการทํางาน (Resume) — 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว — 2 ใบ
– สําเนาวุฒิการศึกษา — 1 ฉบับ
– ผลการสอบ TOEIC (อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ) คะแนน 550 ขึ้นไป — 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน — 1 ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้าน — 1 ฉบับ
– สําเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 — 1 ฉบับ
– เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) — 1 ฉบับ


สมัครผ่านอีเมลได้ที่ recruit [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-535-3817 / 084-554-5401

NX

The NX Master!