The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในงานสายการบินอย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน / การจัดการด้านการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัยได้
Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินในการร่อนลงจอด วิ่งขึ้น ขับเคลื่อน จอด และการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการจราจรภายในเขตการบิน และกิจกรรมต่างๆ ของสายการบิน รวมถึงการปฏิบัติภายใต้ภาวะฉุกเฉิน
 • ดำเนินการแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัยที่พบในเขตการบิน และความไม่ปลอดภัยที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติการบิน
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกเขตการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องŸควบคุมการก่อสร้างหรือการปฏิบัติการใดๆในสนามบินไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเครื่องช่วยเดินอากาศ
 • ทำการตรวจพินิจสนามบิน (Aerodrome Self-Inspection) ได้แก่ การตรวจประจำวัน (Regularly Scheduled Inspection) การตรวจตามวงรอบ (Periodic Condition Inspection) การตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Surveillance Inspection) และการตรวจเป็นกรณีพิเศษ (Special Condition Inspection) แล้วจัดทำรายงานสรุป ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
 • ทำการควบคุมสิ่งกีดขวางและมีการทำสัญลักษณ์ ติดไฟสัญญาณ 
 • ประสานและดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสัตว์และนำมาตรการในการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ตามแผนการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์มาใช้ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การก่อกวน ไปจนถึงมาตรการอื่นๆ รวมถึงการจัดทำรายงานอันตรายจากสัตว์
 • ให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ และการออกประกาศนักบิน ตลอดจนกำกับดูแลพนักงานซ่อมบำรุงและพนักงานรักษาความปลอดภัยในการควบคุมฝูงชน และดำเนินการเพื่อให้สนามบินกลับมาใช้การได้ตามปกติ
 • ประสานการดำเนินงานของสนามบินในการรับส่งบุคคลสำคัญ
 • ทำการเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานข้อตำหนิและความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติการบิน รวมถึง อากาศยานที่ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า อากาศยานอุบัติเหตุ การละเมิดกฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติ กิจกรรมของสายการบิน และการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสนามบิน
 • จัดทำรายงานปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติการประจำกะการทำงาน
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับเหมาช่วงใต้สังกัด  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR)  รวมถึงประเมินผลการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 • นำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

คลิกที่นี่ เพื่อทำการสมัคร


CPRSE Combine

NX

The NX Master!