The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInteresting

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต

เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น.

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อเจรจาธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานในการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย
 • มีความรู้เรื่องฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ และการประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ 
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และการใช้งานระบบส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Email Marketing Applications)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน หรือมากกว่า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน นำเสนอแคมเปญ กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา และนำไปปฏิบัติในบรรลุวัตถุประสงค์ 
 • บริหารทีม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางการตลาด ประสานงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ
 • ติดตาม วัดผล จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญ และการประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรทางธุรกิจ 
 • จัดทำแคมเปญ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และรายงานสิ่งผิดปกติให้ผู้บังคัญบัญชาทราบ 
 • รักษาความสัมพันธ์ บริหารจัดการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านสัญญา และการประเมินประสิทธิภาพ 
 • ตรวจเช็คราคาขายบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามแผนงานของส่วนพิกัดอัตราโดยสาร และนำเสนอแคมเปญกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางการตลาด
 • นำเสนอและเลือกใช้เครื่องมือหรือช่องทางการตลาด ที่เหมาะสมกับแคมเปญออนไลน์ที่จัดทำ 
 •  วิเคราะห์รายงานราคารายวันร่วมกับทางส่วนงานพิกัดอัตราค่าโดยสารเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 • ให้คำแนะนำทีมในการช่วยเหลือลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้โดยสารที่ประสบปัญหาในการซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซด์ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร


CPRSE Combine

NX

The NX Master!