The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ รับสมัคร 3-31 ตุลาคม

รายละเอียดดังนี้

เงินเดือน – 13,800 บาท 
จำนวนที่ต้องการ – 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา – ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะ

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

คลิกสมัครได้ที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคมนี้

NX

The NX Master!