Nokair รับสมัคร Warehouse Control ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. นี้

ฝ่าย Technical Department เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Control จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบเช็ค stock ทุกวัน และ update โดยใช้โปรแกรม ENVISION
 • ประสานงานกับทีม Planner และแผนกจัดซื้อเพื่อควบคุม stock ขั้นต่ำ
 • เพื่อดูแลระบบความเรียบร้อยของอะไหล่ที่สามารถใช้งานได้ (serviceable), ไม่ได้ (unserviceible) และ ของที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ( quanrantine) ให้ถูกต้องตามตําแหน่งที่ถูกระบุไว้และระยะอายุการใช้งาน
 • ติดตาม, ควบคุม, ดูแล, บํารุงรักษาและรับผิดชอบ วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสําหรับการใช้งานเสมอ
 • จัดการและควบคุมเรื่องอายุการเก็บรักษาและวันหมดอายุของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ไม่ถูกต้องตรงกันและทําการแก้ไข
 • ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออก
 • จัดเก็บเอกสารสําหรับให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 23-40 ปี

การศึกษา

 • ขั้นต่ำ ปวส. บริหารธุรกิจ, การจัดการการขนส่ง หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

 • 0-1 ปีเป็นอย่างต่ำในการจัดการบริหาร Aircraft Engineering Store และการบรรจุหีบห่อสินค้า (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะที่จำเป็น

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 350)
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) หรือเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทจัดหาให้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ ประสานงาน วางแผน และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการมีความรู้ความเข้าใจใบแจ้งหนี้แบนภาษาอังกฤษ

ความสามารถประจำตำแหน่ง

 • สามารถทํางานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์โดยมีใบรับรองที่ถูกต้องได้ (ถ้ามี)

ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน นี้

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล [email protected] หรือติดต่อ Tida Fasai Poomsawang

NX

The NX Master!