The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Nok Air รับสมัคร Warehouse Control ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. นี้

ฝ่าย Technical Department เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Control จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบเช็ค stock ทุกวัน และ update โดยใช้โปรแกรม ENVISION
 • ประสานงานกับทีม Planner และแผนกจัดซื้อเพื่อควบคุม stock ขั้นต่ำ
 • เพื่อดูแลระบบความเรียบร้อยของอะไหล่ที่สามารถใช้งานได้ (serviceable), ไม่ได้ (unserviceible) และ ของที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ( quanrantine) ให้ถูกต้องตามตําแหน่งที่ถูกระบุไว้และระยะอายุการใช้งาน
 • ติดตาม, ควบคุม, ดูแล, บํารุงรักษาและรับผิดชอบ วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสําหรับการใช้งานเสมอ
 • จัดการและควบคุมเรื่องอายุการเก็บรักษาและวันหมดอายุของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ไม่ถูกต้องตรงกันและทําการแก้ไข
 • ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออก
 • จัดเก็บเอกสารสําหรับให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 23-40 ปี

การศึกษา

 • ขั้นต่ำ ปวส. บริหารธุรกิจ, การจัดการการขนส่ง หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

 • 0-1 ปีเป็นอย่างต่ำในการจัดการบริหาร Aircraft Engineering Store และการบรรจุหีบห่อสินค้า (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะที่จำเป็น

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 350)
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) หรือเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทจัดหาให้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ ประสานงาน วางแผน และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการมีความรู้ความเข้าใจใบแจ้งหนี้แบนภาษาอังกฤษ

ความสามารถประจำตำแหน่ง

 • สามารถทํางานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์โดยมีใบรับรองที่ถูกต้องได้ (ถ้ามี)

ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน นี้

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล [email protected] หรือติดต่อ Tida Fasai Poomsawang

NX

The NX Master!