The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

Thai Airways รับสมัคร Aircraft Engineer 3 ที่สุวรรณภูมิ

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Engineer 3 ฝ่ายวิศวกรรมและวางแผนงานซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา อายุ 20-45 มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ SAP สมัครได้ถึง 5 มีนาคม 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน กำกับดูแล สั่งการ และบริหารงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบอากาศยาน ระบบโครงสร้างอากาศยาน และระบบเครื่องยนต์อากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงและข้อกำหนดของ Authorities ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมควรเดินอากาศ
 • ประสานงานกับวิศวกรด้านการผลิต เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบอากาศยาน ระบบโครงสร้างอากาศยาน และระบบเครื่องยนต์อากาศยาน
 • จัดทำเอกสารทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งคู่มือการซ่อมบำรุง
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคกับผู้ผลิตและผู้ขายในเรื่องประสิทธิภาพของอากาศยาน ระบบโครงสร้างอากาศยาน ระบบเครื่องยนต์อากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ติดตาม ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุบัติการณ์และอุบัติเหตุของอากาศยาน
 • ตรวจสอบระบบอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน และระบบภายในอากาศยานเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติรวมทั้งอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของอากาศยาน
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ ประเมินผล และแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอากาศยาน ระบบโครงสร้างอากาศยาน ระบบเครื่องยนต์อากาศยาน และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอากาศยาน ระบบเครื่องยนต์อากาศยาน และระบบภายในอากาศยานมีความเชื่อถือได้ และปลอดภัย
 • พัฒนา นำเสนอ และแก้ไขโปรแกรมการซ่อมบำรุงตามการออกแบบแบบใหม่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือวิศวกรรมศาสตร์อากาศยาน
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการ พูด อ่าน และเขียนได้ดี และมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบอากาศยาน ระบบเครื่องยนต์อากาศยาน หรือ ระบบโครงสร้างอากาศยาน

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับระบบ SAP
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!