The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInterestingOffice

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Finance Analyst

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Finance Analyst 4 สังกัดกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงการเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 20 เมษายน นี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำและนำเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดยพิจารณาจากโครงสร้างหนี้โครงการกระแสเงินสดสุทธิ ประมาณการสถานะเงินสด แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนและความเหมาะสมของเครื่องมือทางการเงินเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินและจัดทำรายงานสถานะทางการเงินต่างๆ หลังเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
 • สนับสนุนข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มภาวะตลาดเงิน เพื่อดำเนินการการในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
 • จัดการข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ ในระบบ SAP (TR) รวมถึงการจัดทำและให้ข้อมูลให้แก่ฝ่ายการบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ MS Office : Excel, Power Point, และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
 • มีทักษะในการประสานงาน มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลาจำกัดได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!