The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Thai Airways เปิดรับ HR Organization Development

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Human Resource Organization Development สังกัดกลุ่มงานพัฒนาองค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม ศึกษาและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์หรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาองค์กร (Organization Development) อาทิ โครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน การวางแผนอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายและเป้าหมายของบริษัทและนำไปสู่การปฏิบัติ
 • รวบรวมข้อมูล สนับสนุนการวิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รวมถึงตำแหน่งงาน ระดับตำแหน่งงานเพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
 • ประสาน เตรียมข้อมูลและสนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง ให้คำแนะนำและจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ทุกตำแหน่งงานของบริษัท
 • ประสาน รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานและนโยบายบริษัท
 • รวบรวมและจัดทำข้อมูล และร่วมดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรและ สายงานสู่พนักงาน
 • ศึกษาข้อมูลและสนับสนุนการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • ประสานความร่วมมือกับ HRBP และหน่วยงานในสายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล  รัฐศาสตร์   บริหารจัดการ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้และความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะขั้นสูงในการใช้งาน Microsoft Office อาทิ Word, PowerPoint, Excel
 • มีทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • เก็บรักษาความลับโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานพัฒนาองค์กร (Organization Effectiveness และ Organization Development)
 • มีความรู้และทักษะการใช้ระบบ SAP-HCM

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!