The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

InternshipCareers

Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2024

นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ โอกาสมาถึงแล้ว สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567

ฝึกงานกับ Thai Lion Air 2024

รายละเอียดดังนี้

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

 1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ [email protected]
 2. นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับสถานีดอนเมือง จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ามากรอกเอกสารการฝึกงานทางอีเมล์
 3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรดติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน ด้วยตนเองเท่านั้น

รายละเอียดการส่งอีเมล์ขอสมัครฝึกงาน

 • ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อสาขาที่เรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ
 • ระบุวันที่ต้องการฝึกงาน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
 • ตำแหน่งที่ต้องการฝึกงาน
  – Passenger Services / Inflight Services / Cargo / Flight Document / Load Control / Flight Dispatcher (เข้างานเป็นกะ)
  – Graphic Design / PR / Revenue Control & Pricing / Training / Legal (เข้างานเวลา Office Time)
 • ให้แจ้งว่า สามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่ (หากยื่นสมัครในส่วน Officer ให้ข้ามข้อนี้ไป)
 • ไม่ติดค้างการเรียนวิชาใดอยู่ระหว่างการฝึก
 • ต้องเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

แจ้งรายละเอียดทั้ง 9 ข้อ และแนบไฟล์ Resume ส่งไปที่อีเมล์ [email protected]

*** สามารถแจ้งข้อมูลเบื้องตันเพื่อยื่นสมัครฝึกงานก่อนได้ ในกรณีที่เอกสารยังไม่ครบ ***

กำหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงาน

วันหมดเขตยื่นเอกสารเดือนที่ฝึก
30 ตุลาคม 2566มกราคม 2567
30 พฤศจิกายน 2566กุมภาพันธ์ 2567
30 ธันวาคม 2566มีนาคม 2567
30 มกราคม 2567เมษายน 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567พฤษภาคม 2567
30 มีนาคม 2567มิถุนายน 2567
30 เมษายน 2567กรกฎาคม 2567
30 พฤษภาคม 2567สิงหาคม 2567
30 มิถุนายน 2567กันยายน 2567
30 กรกฎาคม 2567ตุลาคม 2567
30 สิงหาคม 2567พฤศจิกายน 2567
30 กันยายน 2567ธันวาคม 2567

– มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวันที่ฝึกงานได้
– กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารตามที่ระบุ หรือจนกว่าจะได้นักศึกษาครบตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
– กรุณายื่นสมัครล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมาก

NX

The NX Master!