Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

 1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ [email protected]
 2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ามากรอกเอกสารการฝึกงานทางอีเมล์
 3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรดติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน ด้วยตนเองเท่านั้น

เวิร์คช็อปออนไลน์ "Basic Knowledge of Air Traffic Control" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว!
อยากรู้ว่า ATC ต้องรู้อะไรบ้าง? ทำงานยังไง? มาเข้าเวิร์คช็อปนี้กับเรา คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดการส่งอีเมล์ขอสมัครฝึกงาน

 • ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อสาขาที่เรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ
 • ระบุวันที่ต้องการฝึกงาน
 • ตำแหน่งที่ต้องการฝึกงาน เช่น Passenger (รับทั้งชายและหญิง)
 • ให้แจ้งว่า สามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่
 • ไม่ติดค้างการเรียนวิชาใดอยู่ระหว่างการฝึก
 • ต้องเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

แจ้งรายละเอียดทั้ง 9 ข้อ และแนบไฟล์ Resume ส่งไปที่อีเมล์ [email protected]

*** สามารถแจ้งข้อมูลเบื้องตันเพื่อยื่นสมัครฝึกงานก่อนได้ ในกรณีที่เอกสารยังไม่ครบ ***

กำหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงาน

วันหมดเขตยื่นเอกสารเดือนที่ฝึก
30 มกราคม 2565พฤษภาคม 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565มิถุนายน 2565
30 มีนาคม 2565กรกฎาคม 2565
30 เมษายน 2565สิงหาคม 2565
30 พฤษภาคม 2565กันยายน 2565
30 มิถุนายน 2565ตุลาคม 2565
30 กรกฎาคม 2565พฤศจิกายน 2565
30 สิงหาคม 2565ธันวาคม 2565
30 กันยายน 2565มกราคม 2566
30 ตุลาคม 2565กุมภาพันธ์ 2566
30 พฤศจิกายน 2565มีนาคม 2566
30 ธันวาคม 2565เมษายน 2566
30 มกราคม 2566พฤษภาคม 2566

– มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวันที่ฝึกงานได้
– กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารตามที่ระบุ หรือจนกว่าจะได้นักศึกษาครบตามจำนวนที่บริษัทต้องการ

NX

The NX Master!