The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInteresting

Wingspan รับโคตรเยอะ! Customer Service ขอ TOEIC 450+ หรือ Thai TEP 45+

บริษัท Wingspan เปิดรับสมัครตำแหน่ง Customer Service Agent เพื่อปฎิบัติงานประจำฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DG) บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ รับจำนวนมาก ขอ TOEIC 450+ หรือ Thai TEP 45+

ลักษณะของงาน

 • ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสาร,ผู้โดยสารพิเศษ,สัมภาระ ของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways)  และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 • ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 • ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
 • ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี กรณีที่มีประสบการณ์ด้านให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสาร (Cutomer Service Agent) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน ทั้งนี้ อายุไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร
 • บุคลิกภาพ
  – ชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป
  – หญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป (น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง < ความสูง-110 = >)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ มีผลการสอบ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร
 • หากพูดภาษาที่ 3 ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • ** ยกเว้น ** ผู้ที่เคยปฏิบัติงาน Customer Service Agent โดยให้บริการกับสายการบินไทย และถูกยกเลิกสัญญาจ้างจากบริษัทแรงงานภายนอก เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19

เอกสารประกอบการสมัคร

จัดเรียงเป็นชุด ดังนี้

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 3. สำเนาทะเบียบบ้าน 3 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา) 3 ชุด
 5. สำเนาเนาคะแนน TOEIC / THAI-TEP 3 ชุด
 6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย) 3 ชุด
 7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 3 ชุด
 8. สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 3 ชุด

ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-545-1538 (คุณมนตรี) 02-545-4841 (คุณณัฐพงศ์)

NX

The NX Master!