The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA ภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร จำนวนมาก! 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
 • เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services)
 • หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor)

เอกสารสมัครงาน

 • ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน 1-2 นิ้ว – 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 • ผลสอบ TOEIC อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน) คะแนน 550 ขึ้นไป – 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ

สมัครภายใน 1-2 ตุลาคมนี้เท่านั้น ด่วน!

รายละเอียดการสมัครทั้งหมด คลิกอ่านที่นี่

NX

The NX Master!