The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA — Open House สนามบินภูเก็ต 7-8 ตุลาคมนี้!

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิด Open House ณ สนามบินภูเก็ต (บริเวณ Family Mart) ตำแหน่งต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบินอาวุโส (Senior Turnaround Coordinator Agent)
 3. หัวหน้าส่วนประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Supervisor)
 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุกอาวุโส (Senior Load Control Agent)
 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอดอาวุโส (Senior Ramp Operations Control Agent)
 6. หัวหน้าส่วนควบคุมปฏิบัติการลานจอดอาวุโส (Ramp Operations Control Supervisor)
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบินอาวุโส (Senior Flight Operation Agent)
 8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการบิน (Flight Operation Supervisor)
 9. หัวหน้าส่วนความปลอดภัย (Safety Supervisor)
 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Occupational Health and Safety)
 11. หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Supervisor)

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาเรียงตามลำดับ) ดังนี้

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ (ดาวน์โหลดที่นี่) – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน 1-2 นิ้ว – 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา- 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43- 1 ฉบับ
 8. สำเนาผลคะแนนสอบ อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (สำหรับบางตำแหน่ง ดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง คลิกที่นี่) – 1 ฉบับ
 9. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 10. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 11. สำเนาใบรับรองการทำงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ หากมี) – 1 ฉบับ

รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
แบบฟอร์มสำหรับกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 082-960-9518

NX

The NX Master!