The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringInterestingOffice

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง วางแผน-ธุรการ-ซ่อมบำรุง

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Supervisor)
 2. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)
 3. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)
document preparation
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Supervisor)

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาด้านการบิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือการจัดการโครงการอย่างน้อย 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กํากับ วางแผน และประเมินการใช้กําลังพลในการให้บริการภาคพื้น อย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ
 2. ควบคุม กํากับ และประเมินการอนุมัติให้พนักงานทํางานล่วงเวลา โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมของงาน และความพร้อมของพนักงาน
 3. ควบคุม กํากับ การสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลดัชนีชี้วัดรายบุคคลของ พนักงาน
 4. ควบคุม กํากับ การสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลสถิติ การใช้งานรถอุปกรณ์ และการใช้น้ํามัน ภายในเขตลานจอดอากาศยาน เพื่อประเมิน และวางแผนการใช้งานในการให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ
 5. อนุมัติ จัดสรร การลาของพนักงานในแผนก
 6. อนุมัติ จัดสรร การทํางานของพนักงานในแผนก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 7. ทบทวนรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
 8. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
Aircraft Load Control and Ramp Operations รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว!
เวิร์คช็อปออนไลน์ Load Control รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาด้านการบิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือการจัดการโครงการอย่างน้อย 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผน และประเมินการใช้กําลังพลในการให้บริการภาคพื้น อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
 2. สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลดัชนีชี้วัดรายบุคคลของพนักงาน
 3. สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลสถิติ การใช้งานรถอุปกรณ์ และการใช้น้ํามันภายในเขตลานจอด อากาศยาน เพื่อประเมินและวางแผนการใช้งานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ
GSE Ground Support Equipment
อยากรู้ว่า GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? คลิกที่รูปเพื่ออ่านได้เลย

ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)

คุณสมบัติ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป)
 2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 6. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในงานด้านซ่อมบํารุง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านซ่อมบํารุง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามใบแจ้งซ่อม Corrective Maintenance (CM)
 2. ปฏิบัติการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ตามรอบเวลาที่กําหนด Preventive Maintenance (PM)
 3. ซ่อมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามที่ระบุในคู่มือการซ่อมบํารุง และทันเวลา
 4. สรุป จัดทํารายงาน ผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ
Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
Sharisma Young Secret Side Banner
Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

TAC Basic Training of Flight Dispatcher Workshop
ที่นั่งราคาพิเศษ โปร 3.15 ถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้ คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-372-9827 หรือ 095-372-9829 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!