The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingOffice

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT, Sorter

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor)
 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer)
 3. เจ้าหน้าที่คัดแยกสัมภาระ (Sorter)
document preparation
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor)

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี (ถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ในงาน 4 ปี)
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา มอบหมาย สั่งการ ติดตามงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตรงต่อเวลา
 2. ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้การช่วยเหลือ กํากับดูแลการปฏิบัติงานพนักงานในแผนกฯ และดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
 3. ควบคุม พิจารณา ตรวจสอบ การทํางานล่วงเวลา และอนุมัติการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานใต้บังคับบัญชา
 4. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน หรือ โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและติดตามผล ประเมินผลโครงการ ปรับปรุงข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
 5. จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจําปี และควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
 6. ศึกษา ตรวจสอบ พิจารณาโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เพื่อความเหมาะสม และนํามาใช้ใน แต่ละหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนด้านการอบรมระบบคอมพิวเตอร์ร่วม กําหนดมาตรฐาน และรายละเอียด (SPECIFICATION STANDARD) กับผู้ใช้งานในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเหมาะสมในการนํามาใช้ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ
Aircraft Load Control and Ramp Operations รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว!
เวิร์คช็อปออนไลน์ Load Control รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer)

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี (ถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ในงาน 4 ปี)
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ
 2. ติดตาม ตรวจสอบระบบคุณภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ
 3. ให้คำแนะนำการบริการต่างๆ และช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดต่อ ติดตาม ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ
GSE Ground Support Equipment
อยากรู้ว่า GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? คลิกที่รูปเพื่ออ่านได้เลย

เจ้าหน้าที่คัดแยกสัมภาระ (Sorter)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 20-40 ปี
 3. วุฒิม.ต้น
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่สัมภาระของผู้โดยสารทั้ง Container, Cart ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด
 2. ดำเนินการ Onload – Offload สัมภาระของผู้โดยสาร
 3. คัดแยก จำแนกชนิดของสัมภาระของผู้โดยสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
Sharisma Young Secret Side Banner
Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

TAC Basic Training of Flight Dispatcher Workshop
ที่นั่งราคาพิเศษ โปร 3.15 ถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้ คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-372-9827 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!