The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInterestingราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

เอกสารการสมัคร (ถ้าไม่ครบ ไม่รับพิจารณานะครับ)

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
– สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสําเนาใบปริญญาบัตร
– ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
– ประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางาน (Resume) (ถ้ามี)
– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
– ใบสําคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
– รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ JPEG)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดงานที่เปิดรับสมัคร

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสมัครงานกับ ธอส.

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสมัครงานกับธอส.

คลิกที่นี่ เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ (ต้องลงทะเบียนก่อน)

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลดที่นี่

การคัดเลือก

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง website ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265


เพราะงานการบิน Safety คือความสำคัญอันดับ 1 

มาเรียนรู้ไปกับเรา เวิร์คช็อป Introduction to Aviation Safety Management System รุ่นที่ 2 สมัครง่ายๆ แค่แอด Line ID: @tacareers หรือคลิกที่นี่ แล้วพิมพ์คำว่า SMS

NX

The NX Master!