มิตรผลกรุ๊ป เปิดรับสมัครผู้ควบคุม UAV/Drone

Responsibility

จัดทำแผนการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร ควบคุมการบินถ่ายภาพ เพื่อใช้ สำรวจพื้นที่การเกษตร ติดตามและประเมินผลโดยใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เก็บภาพ

ประยุกต์ใช้ UAV ร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการการบินอย่างมีประสิทธิภาพ

รวบรวมข้อมูลการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล

ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลภาพ NDVI และอื่นๆ ได้

พัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลผลิต

Qualifications

– ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ทางด้านสาย GIS ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ในระดับดีมาก เช่น Arcmap, Mapinfo, Arcgis, Auto cad และ Google Earth
– สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office
– สามารถบังคับเครื่อง UAV / Drone ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

สมัครที่นี่

NX

The NX Master!