The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

Thai Airways รับสมัคร Aircraft Mechanic 3 ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 600+

การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Mechanic 3 จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอดการบินไทยและสายการบินลูกค้า ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด ให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการซ่อมบำรุงจากโรงงาน Aircraft Maintenance Manual (AMM), Trouble Shooting Manual (TSP), Aircraft Wiring Manual (AWM), Aircraft Schematic Manual (ASM), Electrical Standard practices Manual (ESPM)

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา สูงกว่าหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ สำเร็จหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • หากคุณสมบัติข้อผู้สมัครไม่ตรงตามข้อด้านบน ผู้สมัครต้องถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินจาก สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่ขาดการต่ออายุหรือหากการต่ออายุต้องไม่เกิน 4 ปีนับจากวันหมดอายุ
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • ใบอนุญาตินายช่างภาคพื้นดินจาก สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่ขาดการต่ออายุหรือหากขาดการต่ออายุต้องไม่เกิน 4 ปีนับจากวันหมดอายุ
 • สามารถทำงานเป็นกะ (Shift Work) ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานช่างอากาศยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!