The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Engineer 3 ขอ TOEIC 550+ ที่สุวรรณภูมิ

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Engineer 3 สังกัดกลุ่มงานวิศวกรรม หน่วยธุรกิจการบิน จำนวน 2 อัตรา ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดรับสมัคร 26 กันยายน 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการทำ Preventive Maintenance ให้กับอุปกรณ์ภาคพื้น
 • วางแผนการจัดหาอะไหล่สำรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น
 • ดูแล ควบคุม จัดหาคู่มือการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและทันสมัย
 • ศึกษาและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้การใช้งานและการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ภาคพื้นมีค่าใช้จ่ายคุ้มค่า
 • วิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของอุปกรณ์ภาคพื้น
 • ให้ข้อมูลด้านเทคนิคแก่ Mechanic
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง หรือระบบ CMMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากกมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (SHIFT WORK) ได้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติอื่นๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

For more information, please visit Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!