The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringLogisticsMaintenance

Thai Airways รับสมัคร Aircraft Material Administrator 2 ขอ TOEIC 400+

สายการบิน Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 2 สังกัดกลุ่มงานรับพัสดุอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 5 เมษายน 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในคลังพัสดุอากาศยาน
 • ให้บริการด้านตรวจรับพัสดุอากาศยาน
 • ปฏิบัติงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 40 คะแนนขึ้นไป  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านคลังพัสดุอากาศยาน และงานด้านตรวจรับพัสดุอากาศยาน
 • มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานงานคลังพัสดุอากาศยาน และมีความรู้ในการใช้ระบบ SAP ในการบริหารจัดการพัสดุ
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังพัสดุของสายการบิน หรือเคยผ่านการฝึกงานด้านการตรวจรับพัสดุอากาศยาน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน  สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน  สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมไได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!