The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringLogisticsMaintenance

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Aircraft Material Administrator ขอ TOEIC 400+

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 2 (ระดับ 5) ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พนักงานจัดซื้ออะไหล่พัสดุอากาศยาน (A/C Spare part procurement) 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน 

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร  
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 39 คะแนน  หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร  ยกเว้นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี  
 • มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้น วางแผน วิเคราะห์ และเสนอความเห็นผู้บังคับบัญชาได้ 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้ความข้าใจและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดซื้อจัดจ้าง  
 • มีความรู้ความข้าใจและประสบการณ์ด้านระบบ SAP ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 • มีความรู้ความข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารทุกประเภท ของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี  
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถ ทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความทุ่มเท และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมไได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!