The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringLogisticsMaintenance

Thai Airways รับสมัคร Aircraft Material Administrator 2 ขอ TOEIC 400+

สายการบิน Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 2 (ระดับ 5) ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 6 มีนาคม 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในคลังพัสดุอากาศยาน ให้บริการด้านพัสดุอากาศยานทั้งการจัดเก็บพัสดุและการจ่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน 

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถและ/หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน  โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน  สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 40 คะแนนขึ้นไป  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านคลังพัสดุ
 • สามารถทำงานเป็นกะ (Shift Work) ได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานงานคลังพัสดุอากาศยาน และมีความรู้ในการใช้ระบบ SAP ในการบริหารจัดการพัสดุ
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังพัสดุของสายการบิน หรือเคยผ่านการฝึกงานด้านพัสดุของสายการบิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมไได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!