The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOperations & ControlPurchasing/Procurement

การบินไทย รับสมัคร Supervisor กลุ่มงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติการบิน ขอ TOEIC 450+ ที่สุวรรรภูมิ

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Supervisor กลุ่มงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติการบิน 1 อัตรา ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป สมัครได้ถึง 14 มีนาคม 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลด้านงบประมาณ แผนการลงทุน แผนรายได้ แผนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และที่เกี่ยวกับนักบิน
 • รวบรวมข้อมูล ประสาน และจัดทำเอกสารเรื่องคำขอจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน
 • รวบรวมข้อมูล ประสาน และจัดทำรายงานการประชุมของหน่วยงาน
 • ประสาน บันทึก ร่วมตรวจสอบ และติดตามเอกสารประกอบการปฏิบัติการบินของนักบิน ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามกฎการบินและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 • รวบรวมข้อมูล นับจำนวน บันทึก และแจกจ่ายชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องแบบของนักบิน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ Personal Computer โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel, และ PowerPoint
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี โดย ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date)  ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีประสบการณ์ด้านงบประมาณ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

For more information, please visit Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!