The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

ด่วน! Wingspan เปิดรับตำแหน่ง Ticketing Reservation (Agent1) ปฏิบัติงานให้กับการบินไทย

เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)

วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารให้กับการบินไทย ประจำกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย (HA) สำนักงานสาขาหลานหลวง, สำนักงานสาขาสีลม, สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ
– สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้
– ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

เวลาปฏิบัติงาน

ฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทการบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– การปฏิบัติงาน ต้องปฎิบัติงานหมุนเวียนตามสาขาสำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 3 แห่งได้ดังนี้
1. สำนักงานสาขาสีลม
2. สำนักงานสาขาวิภาวดี
3. สำนักงานสาขาหลานหลวง

*** แจ้งผลสัมภาษณ์ทันที ***

สนใจสมัคร โทร 02-545-1538 (คุณมนตรี)

NX

The NX Master!