The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ ทำงานที่สนามบินเบตง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย
 3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 กู้ภัยและดับเพลิง และตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 45 ปีบริบูรณ์) นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  – วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
  – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  – โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  – โรคพิษสุราเรื้อรัง
  – โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
 5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ มาแล้วเกินห้าปี

  การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกําหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

NX

The NX Master!