The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
 • ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
 • Transcript
 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

 1. คัดใบสมัคร
 2. จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
 3. เรียกสัมภาษณ์
 4. แจ้งผลการสัมภาษณ์
 5. ปฐมนิเทศ
 6. ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน ดูแลนักศึกษา
 7. นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน
 8. ร่วมกิจกรรม FAM Trip
 9. นําเสนอผลการฝึกงาน
 10. ประเมินหลังการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน
  • การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ
   (1. แบบประเมินของสถาบันต้นสังกัด (2. แบบประเมินของสายการบินนกแอร์
 • กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องสงผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อดูหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!