The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Planning Analyst ขอ TOEIC 500+

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Planning Analyst ใช้ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคมนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บัญชีและการเงิน วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ระบบปฏิบัติการ MS Windows, iOS,  Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint  ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic
 • เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพทั้งStage of startup รวมถึง Startup Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง คือตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน ติดตาม ค้นหา ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • การกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผ่านกรรมการผู้แทนของบริษัท
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำร่างแนวทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท การเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของบริษัทที่ก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนทางการเงินกับบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งกำหนดกรอบแผนงานเป้าหมาย มาตรฐานการดำเนินงาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • การพิจารณาวิเคราะห์และกลั่นกรองการลงทุนและร่วมลงทุนของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก (Startup) โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผู้บังคับบัญชาและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ติดตามและประเมินผลการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ จัดทำรายงานข้อเท็จจริง สภาพปัญหา สถานการณ์ดำเนินงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การดูแลรักษารถให้สวยงาม สะอาดตา และดูใหม่อยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ "คนรักรถ" หลายๆคนอยากจะทำให้ได้ วันนี้เรามี 4 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยดูแลรถคันโปรดของคุณให้ดูใหม่และอยู่กับคุณไปนานๆ มาดูวิธีกันเลย
หน้าฝน อย่าปล่อยให้รถเละ มาดู 4 เทคนิคที่จะทำให้รถคันโปรดของคุณดูใหม่อยู่เสมอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-545-1416 หรือที่อีเมล [email protected]

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!