The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOfficeSales & Marketing

Thai Airways เปิดรับ Sales Promoter เพื่อขยายเส้นทางไปยัง Western/Middle East/India

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Sales Promoter เพื่อขยายเส้นทางไปยัง Western/Middle East/India จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 14 กันยายน 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานด้านการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขายบัตรโดยสารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลกับหน่วยงานขายต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกช่องทาง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานขายต่างประเทศ และหน่วยงานที่ร้องขอ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
 • มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเวลาจำกัด
 • มีความมุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!