The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationGround

Thai Airways ภูเก็ต เปิดรับ Senior Customer Service Agent

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Customer Service Agent ที่สนามบินภูเก็ต จำนวน 12 อัตรา ปิดรับสมัคร 8 กันยายน 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสารและเอกสารการเดินทางของสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการด้านงานระวางบรรทุกของสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการด้านงานบริการสัมภาระของสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการงานห้องรับรองพิเศษ
 • ให้บริการงาน Departure และ Arrival สายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการงานในรูปแบบ Multi-skill ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

เพศชาย ความสูง – 100 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

เพศหญิง ความสูง – 110 = น้ำหนักตัว (+/- 10)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date)   ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personnal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินหรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้หรือตามที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!