The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัคร 9 ตำแหน่ง ทำงานที่ จ.ร้อยเอ็ด ด่วน!

ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้

– ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector)
– เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกซ่อมบำรุง
– เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
– ผู้จัดการทั่วไป
– ช่างประจำอาคาร
– กุ๊ก
– ผู้ช่วยกุ๊ก
– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
– พนักงานทำความสะอาด


ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ทำงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างทันเวลาโดยใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ตรวจสอบว่า ข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของอากาศยานได้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม
 4. ลงบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับที่ CAAT กำหนด
 5. ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. สัญชาติไทย
 3. พ้นภาระทางทหาร
 4. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนหรือโรงเรียนเหล่าทัพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5.  ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2
 6. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างน้อย 8 ปี
 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดด้านเวลา
 9. สามารถเข้างานเป็นกะและทำงานนอกสถานที่ได้
 10. หากมีประสบการณ์กับเครื่องบินเล็กหรือโรงเรียนการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


“เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน

 1. เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกซ่อมบำรุงและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
 2. ตรวจสอบ ดูแล และจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย / ใบขอซื้อ / ใบแจ้งซ่อมของอุปกรณ์และเอกสารต่างๆที่ใช้ในแผนกซ่อมบำรุง
 4. จัดทำข้อมูลพัสดุอากาศยาน เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในฝูงบิน
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง สัญชาติไทย
 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 3. ปริญญาตรีทุกสาขา
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความก้าวหน้า ตรงต่อเวลาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน มีความละเอียดรอบคอบและมีการแก้ปัญหาที่ดี
 6. สามารถเขียนจดหมายทางการได้ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้
 8. หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินหรือที่งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามโครงสร้างองค์กร


“เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการบิน”

รายละเอียดงาน

 1. สนับสนุนงานอำนวยการบินให้กับนักบิน
 2. ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมข้อมูลแผนปฏิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ ข้อมูลแถลงข่าวการบิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน
 3. ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการทำบรรยายสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการบินให้กับนักบิน
 4. จัดส่งข้อมูลแผนการบินให้กับหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไข/ยกเลิกแผนการบิน หากจำเป็น
 5. เฝ้าติดตามข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงของข่าวอากาศ รวมถึงข่าวแจ้งทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด หรือความสมบูรณ์พร้อมใช้ของระบบเดินอากาศ รวมถึงข้อมูลแถลงข่าวการบินที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบกับเที่ยวบินในขณะปฏิบัติการบินอยู่บนอากาศ ให้กับนักบินได้ทราบ
 6. จัดหาและนำส่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของเที่ยวบินที่กำลังบินอยู่ให้กับนักบินได้ทราบ ด้วยการนำส่งข้อมูลผ่านทางวิทยุ หรือ ระบบสื่อสารอิเล็คโทรนิค (ACARS)  ในขณะที่เครื่องกำลังปฏิบัติการบิน
 7. จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับคืน หรือรายงานกลับมา หลังจากการปฏิบัติการบินของนักบิน  ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการวางแผนการบินในครั้งต่อไป
 8. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ปฏิบัติตามแผนการตอบสนองต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินของบริษัทที่วางไว้  โดยการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบปฏิบัติของทางหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ
 9. ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร และคู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับมาจากทางห้องสมุดฝ่ายปฏิบัติการบิน
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีถึงดีมาก
 3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และเชิงเหตุผลดี
 4. มีทักษะด้านการคำนวน
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 7. ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 8. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
 9. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 10. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 11. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 12. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. หากมีประสบการณ์การทำวีซ่า พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามโครงสร้างองค์กร


“ผู้จัดการทั่วไป”

รายละเอียดงาน

 1. จัดการกับความรับผิดชอบและนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการทำงานของสำนักงานใหญ่
 2. จัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและการใช้สาธารณูปโภค
 3. ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคาร
 4. รักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยและความสะอาดของอาคารว่าอยู่ในสภาพดี
 5. ตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพของผู้รับเหมาภายนอกตามข้อกำหนดมาตรฐาน
 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินและรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ทันที
 7. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
 8. ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ
 9. ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
 10. ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง
 11. นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ
 12. จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 13. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ
 14. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 5. ต้องมีแรงจูงใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 6. มีทักษะในงานด้านบริหารจัดการ
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 8. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 10. ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 11. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
 12. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 13. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 14. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 15. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 16. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


“ช่างประจำอาคาร”

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล ฯลฯ
 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
 5. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
 6. ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง
 7. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
 8. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
 9. จดบันทึกค่าน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
 10. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 11. จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี)
 12. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
 13. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
 14. จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 4. ต้องมีแรงจูงใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 6. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 7. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 8. ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 9. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
 10. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 11. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 12. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 14. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


“กุ๊ก”

รายละเอียดงาน

 1. สร้างสรรค์เมนูต่างๆ  (ทำราคาให้เหมาะสม)
 2. ประกอบอาหาร และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด รสชาติของอาหารและความปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
 4. ทำสต็อกวัตถุดิบ ตรวจเช็คสต๊อกวัตถุดิบ สั่งซื้อวัตถุดิบ
 5. ควบคุมต้นทุนของอาหาร จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในแต่ละวัน
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ตรงตามเมนูที่กำหนด
 8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว
 9. บริหารจัดการวัตถุดิบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ม.6
 3. ทัศนคติดี
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีใจรักในการทำอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์
 7. ขยัน อดทน และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
 8. สามารถทำอาหารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


“ผู้ช่วยกุ๊ก” – 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียม และคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในครัว
 2. ประกอบอาหารครัวร้อน ขึ้นเตา ทำผัด ต้ม นึ่ง
 3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
 4. ดูแลทีมงานด้านการทำอาหาร
 5. ดูแลให้ห้องครัวอยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารที่ทำออกมามีคุณภาพและมาตรฐานสูง
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบประจำวัน
 7. ตราวจนับสต๊อกวัตถุดิบประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. มีความรู้เรื่องอาหารเบื้องต้น
 4. มีความกระตือรือร้น มีความสนใจงานประกอบอาหาร
 5. มีความขยันอดทน
 6. มีทัศนคติที่ดี มีใจรักบริการ และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
 7. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” (รปภ.) – 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจยาม เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ทุกชั่วโมง
 2. ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว่าจ้าง ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน และอาจตรวจดูบุคคลเข้า/ออกได้จากจอภาพโทรทัศน์วงจรปิด
 3. ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือวินาศกรรม อัคคีภัย
 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น หัวหน้า รปภ. ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อเข้ามาทำการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย
 5. ตรวจดู ประตูอาคาร หน้าต่าง รั้วให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย ความผิดปกติต่างๆ เช่น ท่อน้ำแตก เพลิงไหม้
 6. อาจปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น เปิดอาคารทำงานในช่วงเช้า และปิดในช่วงงานเลิก
 7. ดูแลรถยนต์ที่เข้ามาจอดของผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับ ผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผ่านการเกณฑ์ทหาร ถือสัญชาติไทย
 3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 4. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
 5. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
 6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) – 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาด
 2. มีทักษะในการทำความสะอาด
 3. รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด
 4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ
 5. ตรงต่อเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทยฯ
 3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 4. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
 5. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
 6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


สนใจสมัคร ติดต่อ

แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่) 
90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804) 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-168-3301-2 ต่อ 109
มือถือ: 092-876-4399, 063-363-6115
อีเมล์: [email protected]

เอกสารการสมัครงานที่ดี มีอะไรบ้าง คลิกอ่านที่นี่


TAC Online Market Place
ของไม่ได้ใช้ สภาพดี ทิ้งไว้ก็เสียดาย เอามาปล่อยในกลุ่มกันดีกว่า คลิกที่รูปได้เลย

NX

The NX Master!