Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 2 โครงการ ปี 2021

สายการบินบูทิคแห่งเอเชีย Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2021 แล้วทั้งสองโครงการคือ 1. General Intern2. Super Intern กำหนดการการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ต.ค. 63 รอบที่

Read more

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับ 18 ตุลาคมนี้

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยMale/Female with Thai Nationalities กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

Read more

ด่วน! Avanti Air Charter เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้าน Ground-Flight Attendant ที่สนามบินกระบี่

เบี้ยเลี้ยงสำหรับฝึกงานเต็มวัน = 500 บาท เบี้ยเลี้ยงสำหรับฝึกงานครึ่งวัน = 300 บาท **ค่าเบี้ยเลี้ยง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการจองของวันนั้นๆ (depending on the booking on that day) “Ground-Flight Attendant Internship

Read more

มากกว่าฝึกงาน! ฝึกกับ Nok Scoot คลิก!

นักศึกษาต้องฝึกอย่างน้อย 1 เดือน (3 Months preferable) รายละเอียดดังนี้ ฝึกแบบเวลาทำงานปกติ – Legal– Marketing– Accounting– Cabin Services– Graphic Designer– Corporate Finance– Sales and

Read more

ฝึกงานกับ “ไทย แอร์เอเชีย” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com คุณสมบัติ สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4  ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป เกรดเฉลีย

Read more

ฝึกงานกับ “ไทย ไลอ้อนแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามทีสถาบันฯกําหนด) ถึงผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด

Read more