AirAsia ขอพนักงาน 3 ใน 4 “LEAVE WITHOUT PAY”

ที่ประชุมบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ได้ขอความร่วมมือจากพนักงานให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา 4 เดือน พนักงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้

Read more
error: Content is now protected!